Kannustaminen tärkeää naisten saamiseksi teknologia-aloille – alanvaihto ei ole mahdotonta uran myöhäisemmässäkään vaiheessa

Codenton Cettu-laumaan mahtuu monta naisosaajaa.


Codentolainen Miili Halkka on alanvaihtaja, ja pitää Mimmit koodaa -hankkeen tyyppisiä avauksia tärkeinä, jotta lisää naisia saataisiin alalle. “En ole koskaan kokenut, että kukaan olisi alalla kiinnittänyt mitään erityistä huomiota siihen, että olen nainen”, hän kirjoittaa.

(lisää…)

Portfolio visualizer: projekti opiskelijan näkökulmasta

Portfolio visualizer -projektiryhmäläisiä työssään. Etualalla Miili, Kaarlo ja Castor, takana Niklas.

Tausta: Aalto-yliopiston Scrum-projektikurssi

Aalto-yliopiston tutkintorakenteeseen kuuluu lähes koko vuoden kestävä projektikurssi, jonka aikana opiskelijaryhmät toteuttavat yritykselle asiakasprojektin. Projektiaiheille ei ole tarkkoja rajoituksia, mutta projektien on oltava haastavuudeltaan sekä laajuudeltaan opiskelijatyöksi sopivia ja kehitykseen tulee käyttää Scrumia. Tiimien ja asiakkaiden yhdistäminen tapahtuu yritysten kirjoittamien kuvausten perusteella, joiden pohjalta tiimit hakevat mielenkiintoisia projekteja. Yritykset tekevät hakemusten ja lyhyen tapaamisen perusteella lopullisen päätöksen siitä, mikä tiimi heidän projektiaan lähtee toteuttamaan. Koulun puolesta koostettu projektitiimimme koostui kahdeksasta ohjelmistokehittäjästä sekä Scrum-masterista.

Aiheena datan visualisointi

Codenton tarjoama projektiaihe kiinnitti ryhmämme huomion, koska datan visualisointi kiinnosti useampaakin ryhmäläistä. Lisäksi monesta muusta projektiaiheesta poiketen se ei sisältänyt tiukkoja teknisiä esitietovaatimuksia ja jätti enemmän liikkumatilaa kuin monet muut tarjotut aiheet. Vaikka ryhmä koostui pääasiassa toisilleen ennakkoon tuntemattomista ihmisistä, olimme yllättävän yksimielisiä siitä, että tämä olisi projektiaiheista meidän ykkösvaihtoehtomme. Projektien lopullisessa valintatilaisuudessa vahvistui tunne siitä, että Codenton Portfolio visualizer-projekti olisi meille hyvä vaihtoehto. Olimme erittäin iloisia siitä, että valinta kohdistui hakijoiden joukosta meihin.

Codentolta tilat ja asiantuntijoiden apua

Codento tarjosi meille tilat ja monipuolisesti eri osaamisalueiden asiantuntijoita käyttöön projektin ajaksi. Käytännössä työmme rytmittyi viikottaisten, Codenton toimistolla pidettävien yhteiskokoontumisten sekä niiden välillä koululla omaan tahtiin etenevän varsinaiseen koodaamisen vuorotteluksi. Useimmiten saavuimme Codentolle alkuiltapäivästä, pidimme Scrumiin liittyvät tapaamiset ja virallinen tuoteomistaja sekä muut projektin kanssa tiiviisti yhteydessä olevat asiantuntijat olivat käytössämme muutaman tunnin. Monesti työstimme ryhmän kanssa yhteisiä asioita virallisten kokoontumisten päättymisestä siihen asti, että Codentolaiset alkoivat itsekin lopetella työpäiväänsä.

Haasteena uusien työkalujen omaksuminen

Heti alussa kävi ilmi, että projekti on aika monelta aspektilta erilainen kuin kuvauksen perusteella olimme kuvitelleet. Suoria esitietovaatimuksia käytetyistä teknologioista ei osaamisen osalta ollut, mutta niiden valinnasta oli kuitenkin olemassa selkeät linjaukset. Lähtötilanne, jossa käytännössä kukaan ryhmästämme ei ollut tehnyt juurikaan mitään valituilla työkaluilla toi omat haasteensa etenkin projektin ensimmäisille sprinteille.

Projektiryhmältä kehitysehdotukset tuoteomistajalle

Toinen, mutta enemmän etukäteen tiedossa ollut haaste liittyi projektin varsinaiseen aiheeseen ja ohjelmiston kehityssuuntaan liittyviin päätöksiin. Codentolla ei ollut erityisen  yksityiskohtaista visiota Portfolio visualizerin ominaisuuksista, enemmänkin ainoastaan idea siitä, että konseptia voisi toteuttaa paremminkin. Saimme alusta alkaen ohjelman aiotun käyttötarkoituksen raameissa vapaat kädet tehdä ehdotuksia, joista tuoteomistaja valitsi kehitykseen lähtevät ominaisuudet. Haastavaa tässä oli se, että meillä ei tuoreena tiiminä ollut kovin selkeää käsitystä omasta osaamisprofiilistamme sekä se, että projektinhallinta yrityskontekstissa oli meille aiheena melko vieras.

Lopputuloksena onnistunut projekti

Tekemämme projekti oli huomattavasti suurempi ja moniulotteisempi kokonaisuus, kuin olimme esittelytekstin perusteella kuvitelleet. Tämän huomioiden on suuri onnistuminen, että projektin loppuessa olimme saaneet valmiiksi kaiken, mitä työn alle oli otettu. Vahvana tekijänä onnistumisen takana oli Codenton ymmärrys siitä, että kyseessä oli opiskelijaprojekti. Codento myös panosti tarvitsemaamme tukeen läpi koko hankkeen.

Codento pysyi asiakkaan roolissa

Jälkikäteen ajatellen erityisesti ohjelmistopuolen osaajia olisi voinut hyödyntää rohkeammin, mutta luontevaa kysymistä asioista vaikeutti se, että varsinainen koodaaminen tapahtui muualla kuin Codentolla ja usein virallisten työaikojen ulkopuolella. Toisaalta tuoteomistaja sekä kaksi muuta asiantuntijaa olivat ennakkoon luvattua enemmän mukana projektin toteutuksessa ja valmiita vastaamaan kysymyksiin sekä selvittämään projektiin liittyviä ongelmia myös viikoittaisten tapaamisten ulkopuolella. Codento pysyi myös asiakkaan roolissa hienosti. Koko ryhmämme oli yllättynyt loppuarviotapaamisen aikana tulleesta huomattavan positiivisesta palautteesta, sillä itse kurssin aikana kehuja oli jaettu maltillisemmin. Oikeissakaan ohjelmistoprojekteissa asiakas tuskin olisi viikoittaisissa tapaamisissa ylitsevuotavan innoissaan siitä, että pyydetyt ominaisuudet on toteutettu niin kuin pitääkin.

…ja antoi mahdollisuuden oppia uutta

Kaiken kaikkiaan  Codento antoi asiakkaana ryhmällemme mahdollisuuden oppia paljon leanistä ohjelmistokehityksestä, siihen liittyvistä haasteista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Käyttöön tarjotut tilat ja resurssit tukivat ryhmämme hioutumista tiimiksi, jolla oli realistiset mahdollisuudet saavuttaa selkeä yhteinen päämäärä. Koko projektiryhmälle jäi projektista käteen uuden, konkreettisen ohjelmointiosaamisen lisäksi vahvempi luottamus omaan kykyyn omaksua uusia teknologioita, alustoja sekä kieliä.